مقایسه مشخصات هندسی جاده جنگلی زاگرس جنوبی با مقادیر استاندارد ساخت (مطالعه موردی: تنگ سولک بهمئی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری،

10.22034/road.2021.290531.1955

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه مشخصات هندسی جاده با مقادیر استاندارد ساخت جاده می‌باشد. منطقه مورد مطالعه تنگ سولک واقع در شهرستان بهمیی (استان کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه‌ای حفاظتی و دارای نقاط گردشگری، تفرجی و جاذبه‌های طبیعی واقع در جنگل‌های زاگرس جنوبی می‌باشد. در این تحقیق ابتدا موقعیت جاده موجود، با استفاده از GPS برداشت شده و سپس روی نقشه توپوگرافی قرار داده شد. در مرحله بعد اقدام به طبقه بندی شیب دامنه(صفر تا 10، 10تا20، 20 تا 30، 30 تا 40، 40 تا 50، 50 تا 60 و بیشتر از 60 درصد)، سپس در هر طبقه شیب 11 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس اندازه های برداشت شده با مقادیر استاندارد موجود در نشریه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (131و 161) مقایسه شدند. عرض سواره‌رو و حریم ساختمانی جاده بر اساس آمار تحلیلی و دیگر مشخصات هندسی جاده بر اساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از هر کدام از طبقات شیب دامنه به صورت تصادفی یک نمونه خاک جهت تشخیص بافت خاک انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون T یکطرفه، همبسگی پیرسون و در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که عرض سواره‌رو و حریم ساختمانی جاده در طبقات شیب (10-20، 40-50، 50-60 و <60) درصد کمتر از مقدار استاندارد و در سطح یک درصد معنی‌دار و در دیگر طبقات شیب دامنه فاقد معنی-داریست. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی نشان داد به میزان 15 درصد از اندازه میانگین شیب

کلیدواژه‌ها