ارتقای تسهیلات حمل و نقل عمومی و سبزدر خیابان های مهم و شلوغ شهری با رویکرد پایدار(نمونه موردی:خیابان ستارخان شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بین المللی امام رضا (ع) شهرسازی و معماری اسلامی

2 موسسه آموزش عالی آپادانا.شیراز. ایران

3 موسسه آموزش عالی آپادانا.شیراز.ایران

10.22034/road.2021.294724.1967

چکیده

امروزه جابجایی جزیی جدایی ناپذی از زندگی و فعالیت های انسانی است حمل و نقل با جابجایی افراد،کالا، انرژی و اطلاعات منجربه تسهیل بسیاری از فعالیتهای زندگی شهری می شود.بنابراین برنامه ریزی در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار بخش مهمی از اهداف مدیریتی شهر ها را،به خود اختصاص می دهد. در حقیقت هدف از این مقاله هماهنگ نمودن خطوط جابه جایی و بهبود وضعییت کمی و کیفی ناوگان ها و ایستگاه های حمل و نقل،درجهت تشویق مردم به منظور استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و به دنبال آن دستیابی به یکپارچگی در خطوط حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه( خیابان ستارخان واقع درشهرشیراز )می باشد. با توجه به وجود معضلات و مشکلات عدیده ای که در حوزه حمل ونقل در محدوده ستارخان وجود دارد این مقاله کاربردی، با روش تحیلی _توصیفی گردآوری شده است. داده های این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با بهره گیری از فضای اینترنت و مقالات تهیه و تدوین شده است، سپس با برداشت های میدانی صورت گرفته از محدوده مورد مطالعه به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت های وضع موجود با استفاده از روش تحلیلی سوآت پرداخته وبه دنبال آن باتدوین و رسم ماتریس ها، راهبرد هایی در جهت بهبود وضعیت موجود ارایه شده است.در نهایت این پژوهش برآن است که با برطرف سازی ناکارآمدی ها در زمینه حمل و نقل گام های ارزشمندی رادرجهت هماهنگ نمودن خطوط جابجایی و یک پارچه سازی سیستم های حمل و نقل عمومی در محدوده مورد مطالعه، بردارد

کلیدواژه‌ها