بررسی اندرکنش دینامیکی ریل و چرخ وسیله نقلیه تحت اثر بریدگی چرخ به وسیله نرم افزار آباکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد

10.22034/road.2021.303288.1982

چکیده

واگن هنگام حرکت بر روی ریل، ارتعاشاتی را تجربه می‌کند که از جمله مهم ترین آنها ارتعاشات ناشی از چرخ ناسالم است. ارتعاشات واگن در سرعت‌های بالا موجب بروز نوعی ناپایداری در حرکت قطار می‌شوند. این پژوهش به منظور ارزیابی رفتار ارتعاشی سیستم چرخ و ریل قطار، با توجه به پدیده تماس چرخ عیب دار با ریل سالم، تحلیل دینامیکی سیستم را معرفی می‌کند. مدل سازی عناصر محدود (FEM) برای شبیه سازی رفتار مکانیکی آزمون استفاده شد که نشان دهنده واکنش پویا اجزای تحت شرایط بارگذاری ضربه چرخ بر ریل است. در این مطالعه، یک چرخ فولادی در سامانه ریلی ایران با فرض دارا بودن عیب کندگی با استفاده از روش اجزا محدود تحت شرایط تماس غلتشی شبیه سازی شده است. برای این منظور از مدل سازی سه بعدی و تحلیل اجزا محدود در نرم افزار آباکوس استفاده شده است. در شبیه سازی ، یک سیستم راه آهن در ایران با اندازه واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جنس ریل AISI1045 و چرخ عیب دار فولاد D1 استفاده شد و ویژگی‌های پویای آنها مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها