بررسی اثرات پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی (SMS) بر کیفیت خدمات فرودگاهی(مورد مطالعه: فرودگاه بین المللی شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، کرمان

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، کرمان

10.22034/road.2021.296328.1971

چکیده

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮری (ایکائو) با انتشار سند 9859 درسال 2007 و ویرایش دوم سند مذکور در سال 2009 کلیه کشورهای عضو را ملزم به دریافت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ جهت فرودگاه‌های بین‌المللی و مرز هوایی نمود. در این راستا شرکت فرودگاه‌های کشور در دو بخش مشتریان داخلی و خارجی در فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز که در سال 1391 ممیزی فرودگاه‌ها جهت دریافت ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ را در دستور کار قرار داد و فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز نیز در این راستا نسبت به پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی در این مجموعه فرودگاهی اقدام نمود. از آنجاکه اهمیت این رویکرد در سیستماتیک و پیشگیرانه بودن آن نسبت به مسئله ایمنی است لذا هدف از پیاده‌سازی این سیستم، ارائه خدمات ایمن، امن و با کیفیت بالاتر در صنعت حمل و نقل هوایی است. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثرات پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی بر کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز با استفاده از مدل سروکوال و با جامعه آماری بالغ بر 750000 نفر از کلیه مشتریان خدمات فرودگاهی خدمات فرودگاه استفاده کرده‌ بودند انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق عبارت از روش آماری توصیفی– پیمایشی با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون فرضیه‌های مربوطه می‌باشد. براساس نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی با کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها