تحلیل یک‌طرفه نمودن معابر درون‌شهری در بهبود جریان های ترافیکی و کاهش تصادفات (مطالعه موردی: بلوار شهدا فردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی،تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی،تهران، ایران.

3 دانشکده ترافیک،مدیریت عملیات راهور،دانشگاه امین،تهران،ایران

10.22034/road.2021.299369.1975

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی یک طرفه نمودن بخش شمالی بلوار شهدا فردیس بر کاهش ترافیک شهری ، تصادفات و افزایش رضایت شهروندان فردیس می باشد.

روش: نوع پژوهش به لحاظ ماهیت، تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای جمع آوری داده ها و مطالعات مربوط به آن، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش از ســه بخش کلی شــامل، کلیۀ خانوارهای ساکن در محدوده مکانی طرح؛ کلیۀ کسبه، تجار و صنوف موجود در محدوده طرح و کلیۀ عابران و ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر برآورد شده که با استفاده از روش تصادفی ساده پرسشنامه ها در میان اعضای جامعه توزیع شده است.اطلاعات فیزیکی و ترافیکی موردنیاز مربوط به داده‌های ورودی از اطلاعات فایل حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری فردیس و برداشت میدانی حاصل شد و جهت تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک توصیفی و استنباطی(آزمون T تک نمونه ای) درمحیط نرم افزارهایgis وSPSS25 استفاده شده است.

یافته : نتایج تحلیل های آماری حاکی از آن بود که در رابطه با سه فرضیه پژوهش، سطح معنی داری بیشتر از 05/0 بوده است و بین اجرای طرح مذکور و کاهش ترافیک شهری رابطه معنادار وجود دارد. ازنظر اعضای جامعه، یک‌طرفه کردن بلوار با میانگین رتبه‌ای11/2بیشترین تأثیر را بر «کاهش تصادفات و ترافیک» و کمترین تأثیر را با میانگین84/1 بر «رضایتمندی مردم» دارد.

کلیدواژه‌ها