سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری شاخصی مهم جهت پایش بهره وری در سطح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارشناس مسئول تعقیب در عملیات

10.22034/road.2021.314339.1989

چکیده

بهره وری یکی از موضوعات مهم در حوزه شاخص های کلیدی عملکرد حمل و نقل ریلی می باشد. مقایسه نشان می دهد بهره وری واگن باری در ایران کمتر از کشورهای پیشرو می باشد و دو برابر شدن تدریجی آن در افق ۱۰ ساله آینده و چهار برابر شدن تدریجی آن در افق ۲۰ ساله آینده امکان پذیر است.

با مرور مطالعات قبلی، روش پیشنهادی جهت بررسی بهره وری واگن باری با واحد ملموس و آسان «سرعت» طی تعریف دقیق شاخص سرعت تجاری گردش واگن باری (سرعت بازرگانی)جهت پایش و رصد این شاخص در سطح ملی ارایه شده و نسبت به برآورد وضعیت این شاخص در سال های گذشته در سطوح ملی و همچنین بنگاهی (شرکت راه آهن) اقدام شده است. برای 20 سال آینده هدف گذاری کمّی رشد و ارتقای این شاخص طی ۴ دوره ۵ ساله با تکیه بر بهره وری از دارایی های موجود ارایه شده است.

از آنجا که این شاخص، شاخصی مهم در حوزه بهره وری حمل و نقل ریلی بار می باشد و افزایش آن می تواند نشان از افزایش بهره وری نیروی انسانی، خطوط ریلی و حتی لکوموتیوها دهد، و به جهت حفظ سادگی و عدم پیچیدگی در نظارت و پایش توسط مراجع ذیربط، پیشنهاد شده است در گام اول این شاخص در سطح ملی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و با روش محاسبه معین مندرج در این مقاله و ابلاغ گردد تا مبنای تعامل مجلس با وزرا و همچنین وزیر مربوطه با هیئت مدیره شرکت راه آهن در این حوزه گردد.

کلیدواژه‌ها