کنترل پیش‌بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل در شبکه ترافیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/road.2022.323247.2014

چکیده

بهینه‌سازی زمان چرخه‌های ترافیکی و همچنین کنترل مسیر در تقاطع‌های ترافیک شهری در شرایطی که شبکه با عدم قطعیت مواجه است مساله مهم و پیچیده‌ای است. در این مقاله یک روش جدید برای تعیین بهینه سیگنال ترافیک با استفاده از کنترل پیش بین مقاوم مبتنی بر مدل ارائه شده که یکی از ویژگی‌های مهم آن در نظرگرفتن عدم قطعیت برای جریان ورودی به شبکه ترافیک است. بدین منظور ابتدا از بین مدلسازی‌هایی که تاکنون برای شبکه ترافیک شهری ارائه شده، مدلی همراه با عدم قطعیت انتخاب و کنترل پیش‌بین مقاوم مبتنی بر مدلی برای آن طراحی شده است. علاوه بر آن برای غلبه بر پیچیدگی محاسبات آنلاین، از برنامه‌ریزی چندپارامتریک برای حل آن به صورت آفلاین استفاده شده و با استفاده از داده‌های ترافیکی، کنترلر طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ضمن برآورده کردن بسیاری ار نیازهای شبکه، میزان محاسبات آنلاین را کاهش می‌دهد که امکان استفاده عملی از آن در شبکه‌های واقعی ترافیک شهری را مقدور می‌سازد.

کلیدواژه‌ها