شبیه سازی سیستم اتوماتیک ترمز قطار جهت توقف دقیق در ایستگاه های متروی دارای درب محافظ سکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

No 20/Neishaboor street Emamat Sq/Tehran/Iran

10.22034/road.2022.302120.1981

چکیده

در ایستگاه های متروی با ازدهام مسافری بالا بکارگیری درب های پوشش سکو یکی از بهترین راه های افزایش ایمنی مسافرین حاضر در سکو است. جلوگیری از افتادن مسافر برروی ریل و برخورد با قطار که یکی از رایج ترین مشکلات در ایستگاه های پر تراکم است و همچنین امکان افزایش سرعت قطار در ورود به ایستگاه و... با نصب درب های محافظ سکو برآورده می شود. در زمان ورود قطار به ایستگاه درب های قطار در مقابل درب های محافظ سکو قرار گرفته و پس از تشخیص صحت عملکرد ایست قطار در مقابل درب های محافظ سکو اجازه باز شدن درب ها صادر می گردد. با توجه به افزایش سرعت قطار ها جهت طی مسیر با حداقل زمان ممکن افزایش دقت ترمز قطار در زمان توقف در مقابل درب های محافظ سکو در ایستگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیستم های مختلفی در دنیا جهت کنترل ترمز قطار در زمان ورود به ایستگاه های دارای درب محافظ قطار طراحی و اجرا شده که هر کدام به نوبه خود دارای نقاط ضعف و قوتی است. اما نقص عمده ای که در این سیستم ها مشاهده می شود عدم مقاومت به بروز اغتشاشات متنوع و تاثیر آن ها بر دقت ترمز قطار است.در این تحقیق طراحی الگوریتم ترمز با استفاده از کنترل پیش بین تطبیقی غیر خطی صورت پذیرفته تا این سیستم بتواند با تقریب مناسبی قطار را در ایستگاه به صورت اتوماتیک و با در نظر گرفتن تمامی شرایط محیطی و اغتشاشات احتمالی وارده متوقف نماید.

کلیدواژه‌ها