انتخاب روش حفاری بهینه تونل تک در خاک (مطالعه موردی خط 3 قطار شهری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/road.2022.310677.1985

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری، سهولت نسبی در حفاری و ساخت و سازهای زیرزمینی، توجه بسیاری از کشورها به احداث فضای زیر زمینی معطوف شده است. نیاز به سیستم حمل و نقل زیرزمینی در اکثر شهرهای بزرگ جهان به ویژه برای جاهایی که با مشکل ترافیک مواجه هستند، کاملا محسوس است. این سیستم نیازمند یک سازه تونل است که در مناطق شهری عمدتا در زمین های سست و در بخش های سطحی احداث می شود و تاثیر آن می‌تواند تا سطح زمین گسترش یابد. انتخاب بهترین روش برای حفاری این تونل‌ها تابعی از خصوصیات خاک، مقطع و موقیعت تونل است که باید به بررسی آنها با توجه به منطقه حفاری پرداخته شود. در این تحقیق موارد ذکر شده برای خط 3 متروی اصفهان در منطقه ایستگاه کشاورزی که قرار است به روش NATM حفاری گردد جهت یافتن بهینه‌ترین حالت حفاری بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که انتخاب الکوی روش حفاری می‌تواند اثرات مهمی بر روی نشست، تغییر شکل مقطع تونل و جابجایی افقی در سطح زمین داشته باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، تاثیر شرایط بارگذاری، هندسه استقرار، الگوی حفاری، آرایش متفاوت سازه‌های سطحی، مقدار سربار، ابعاد صفحه اعمال سربار بر روی رفتار تونل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها