مدل یکپارچه تأمین، تولید و توزیع در زنجیرۀ تأمین مواد غذایی فرودگاهی با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی (مطالعه موردی: کیترینگ هواپیمایی آرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/road.2022.314867.1994

چکیده

کیترینگ پرواز یک صنعت پیچیدۀ خدمات غذایی، با هدف تأمین و ارائه خدمات پذیرایی به مسافران خطوط هوایی است. در این پژوهش مدل یکپارچه تآمین، تولید و توزیع در زنجیرۀ تأمین مواد غذایی فرودگاهی با در نظر گرفتن تخفیف و هدف حداقل‌سازی هزینه‌ها ارائه شده است. هزینه‌ها شامل چهار جزء تأخیر، خرید مواد اولیه، نگهداری مواد و حمل‌و‌نقل می‌باشند. در خصوص خرید مواد اولیه، امکان استفاده از تخفیف نموی و کلی در مدل دیده شده است. تمامی مدل‌های موجود در صنعت هوانوردی به برنامه‌ریزی عوامل تحت‌کنترل شرکت‌های هواپیمایی برای مواجهه و کاهش تأخیر در پرواز پرداخته‌اند و در این میان، به عاملی خارجی نظیر کیترینگ و اثر آن در تأخیرات، توجهی نشده است. در این پژوهش، برای اولین بار به برنامه‌ریزی کیترینگ پروازها پرداخته شده و تلاش می‌شود تأخیرات ناشی از عدم‌ تحویل به‌موقع مواد غذایی به هواپیما، کنترل و کمینه شود. مدل پیشنهادی با اطلاعات کیترینگ هواپیمایی آرمان و نرم افزار گمز حل شده است. نتایج نشان می دهد که بکارگیری مدل پیشنهادی منجر به صفرشدن هزینه تأخیر تحویل مواد غذایی به فرودگاه‌ها می شود که این امر خود باعث می گردد آن بخش از تاخیر در پروازها که مربوط به عدم تحقق به موقع خدمات کیترینگ می شود، حذف گردد. ضمنا نتایج نشان می دهد که 61/82 درصد کل هزینه های این کیترینگ مربوط به هزینه خرید مواد اولیه، 03/0 درصد مربوط به هزینه نگهداری و 36/17 درصد هزینه ها مربوط به حمل و نقل وسایل نقلیه می باشد.

کلیدواژه‌ها