بررسی تأثیر افزودنی پلیمر بر اصلاح قیر در مخلوط‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه اموزش عالی عمران و توسعه همدان- ایران

2 موسسه اموزش عالی عمران و توسعه همدان

3 موسسه اموزش عالی عمران و توسعه

10.22034/road.2022.315200.1997

چکیده

در سالهای اخیر برای تولید مخلوطهای آسفالتی با مقاومت بهتر در برابر شیارشدگی، ترکهای خستگی و ترکهای حرارتی از قیرهای اصلاح شده با پلیمر استفاده شده است. پژوهشهای انجام شده در دهه‌های اخیر نشان داده که استفاده از پلیمر ها در مخلوطهای آسفالتی سبب بهبود خصوصیات آنها و به تاخیر انداختن خرابی‌ها در روسازی می‌شود. نقش مهم کیفیت روسازی بر ایمنی و راحتی استفاده کنندگان از مسیر و همچنین کاهش هزینه‌های دوره بهره‌برداری، پژوهشگران حوزه روسازی آسفالتی را بر آن داشته است تا با تولید آسفالت اصلاح شده نسبت به افزایش مقاومت و دوام آن در برابر بارهای ترافیکی و شرایط گوناگون آب و هوایی اقدام کنند. نواقص و ضعف-های مربوط به قیرهای خالص تولید شده در پالایشگاه‌ها، منجر به بروز خرابی‌های زود هنگام در روسازی‌های آسفالتی میشود. از مواد افزودنی متنوعی در اصلاح رفتار قیر استفاده شده است که از جمله آنها انواع پلیمرها هستند. . قیر یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی است.. افزودنی‌های پلیمری به عنوان اصلاح کننده خصوصیات قیر و نهایتا مخلوط آسفالتی با تجربیات موفقی همراه بوده است و عملکرد اساسی آنها متاثر از خواص فیزیکی، شیمیایی و رئولوژیک قیر است.

کلیدواژه‌ها