ارزیابی روغن سوخته و تراشه‌ آسفالتی بر روی برخی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد،ملایر،ایران

2 Malayer university

3 ملایر. میدان امام حسین. رو به روی دادگستری. جنب آموزشگاه علیخانی. فروشگاه مرکزی قطعات قنبری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

10.22034/road.2022.341569.2047

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آزمایش تجزیه آسفالت بر اساس استاندارد AASHTO – T164 بررسی می‌شود که روغن سوخته و تراشه‌های آسفالتی چگونه بر روی خصوصیات آسفالت گرم تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق روغن سوخته با درصدهای متفاوت به قیر فرسوده شده که با روش استراکشن از آسفالت فرسوده استخراج شده بود اضافه شد و تحت آزمایش های درجه نفوذ و نقطه نرمی قرار گرفت. اضافه کردن ماده جوان کننده باعث افزایش استقامت مارشال گردید علت این امر تامین چسبندگی و پیوستگی لازم بین سنگدانه و مواد قیری می‌باشد ولی با اضافه شدن درصد ماده جوان کننده و افزایش درجه نفوذ قیر، از چسبندگی و پیوستگی مواد قیری و سنگدانه ها کاسته می‌شود، که این امر منجر به کاهش استقامت نمونه ها خواهد شد که با 20درصد روغن سوخته قیر فرسوده احیاء شده و با استفاده در مخلوط آسفالتی حاصل از اختلاط تراشه‌های آسفالت و مصالح جدید بررسی گردید که استفاده از 50 درصد تراشه آسفالت جهت بهبود خصوصیات فیزیکی مخلوط پیشنهاد می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر روغن سوخته به عنوان جوان کننده برای قیر فرسوده بوده و با افزایش درصد ماده جوان کننده پارامتر های قیر فرسوده نیز بهبود می‌یابد و همچنین با بالا رفتن درصد تراشه های آسفالت (RAP) در نمونه های که بدون اضافه کردن قیر جدید ساخته شده اند، استحکام و مقاومت نیز افزایش یافته و به تبع آن نسبت مارشال نیز افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها