رتبه بندی کیفیت و ایمنی جاده‌ها با استفاده از منطق فازی و مدل تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

10.22034/road.2022.319467.2005

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل دخیل در کیفیت و ایمنی جاده‌ها است تا بتوان از طریق محاسبه میزان تاثیر هر یک از عوامل، نسبت به رتبه بندی و مقایسه کیفی جاده‌ها اقدام نمود. رتبه بندی جاده‌ها، امکان برنامه ریزی‌ برای توسعه، کاهش تصادفات، شناسایی نقاط ضعف، قوت و میزان انحراف از مشخصات استانداردهای جاده‌ها را فراهم می آورد. در این پژوهش برای شناسایی شاخص‌های مرتبط با شرایط واقعی کنترل ساخت‌ و‌‌ ساز جاده‌ها در ایران بر اساس استانداردهای ملی موجود و نیز استفاده از تجربیات متخصصین در این زمینه، با استفاده از روش دلفی، تعداد 9 مولفه به عنوان مهمترین عوامل موثر بر کیفیت و ایمنی جاده‌ها شناسایی و استخراج گردید. سپس اطلاعات مربوط به هر یک از آن 9 مولفه در محورهای اصلی جاده‌های منتهی به شهر زنجان به روش فازی جمع آوری و توسط مدل تصمیم گیری چند معیاره به روش تاپسیس، رتبه بندی جاده‌ها انجام و بهترین گزینه انتخاب شد. در مرحله بعد، ارتباط کیفیت جاده‌ها با آمار تصادفات رانندگی بررسی گردید و نتیجه نشان می دهد که با افزایش کیفیت جاده ها به مراتب از شدت و تعداد تصادفات کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها