تاثیر ژئوسنتتیک بر عملکرد ژئوتکنیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2022.323429.2015

چکیده

امروزه استفاده از مواد نوین جهت بهبود ظرفیت باربری خاک کاربرد فراوانی دارد. نوعی از مصالح جدید مورد استفاده در این زمینه ژئوسینتتیک ها هستند.در بسیاری از مواقع راهکارهای رایج در مهندسی ژئوتکنیک برای بهبود ظرفیت و خواص خاک کارایی نداشته همچنین نیاز به استفاده از مصالحی با دسترسی آسانتر، هزینه ی کمتر و عملکرد بهتر می باشد.هدف از این تحقیق بررسی اثر انواع ژئوسنتتیک ها همچنین کاربرد و نحوه ی استفاده ی بهینه از این مواد نوین در مهندسی ژئوتکنیک در پروژه های مختلف از قبیل فونداسیون ها، استخرها، خاکریزها، کوله ی پل ها و راهها می باشد. در این تحقیق سعی شده تا با مرور مطالعات گذشته بر روی ژئوسنتتیک ها اعم از مطالعات عددی، آزمایشگاهی و عددی به جمع بندی کلی درباره ی فواید و کاربردهای این مواد در مهندسی عمران و جاده بپردازد.. نتایج تحقیقات نشان می دهد که ژئوسنتتیک ها در افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص مقاومتی خاک کاربرد فراوانی داشته و همچنین از لحظ اقتصادی توجیه بیشتری نسبت به روش های دیگر بهسازی خاک دارد.

کلیدواژه‌ها