بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسه مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج-کهکیلویه و بویر احمد-ایران

2 گروه مهندسی عمران،واحدیاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج،ایران

10.22034/road.2022.325177.2024

چکیده

در شهرهای امروز، مسائل و مشکلات حمل و نقل و ترافیک ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و سوانح رانندگی به یکی از مهم‌ترین معضلات، در زمینه حمل و نقل تبدیل شده است و این مسئله به ویژه با زندگی ما ایرانیان بیشتر مأنوس است. هدف این مطالعه بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسه مراتبی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق تمام اعضای نظام مهندسی شهر یاسوج می باشد که با توجه به محدودیت های کرونایی تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی، پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده ها و ترسیم مدل اولویت سنجی از روش AHP استفاده گردید. بر اساس یافته های تحقیق بر اساس یافته های تحقیق مهمترین عوامل موثر در تعیین عوامل مؤثر بر سوانح جاده‌ای در جاده یاسوج - شیراز به ترتیب از قوی ترین عامل تا ضعیف ترین عامل عبارت اند از: شیب های ناگهانی و تند (5/30 درصد)، کیفیت بد آسفالت (5/20 درصد)، مهارت پایین راننده (18 درصد)، اقلیم محل عبور جاده (یخ و بارندگی) (4/13 درصد)، دید کم (6/6 درصد)، کیفیت پایین خودرو (4 درصد)، نقص فنی خودرو (6/3 درصد)، عبور حیوانات (4/3).

کلیدواژه‌ها