ارائه مدل عملکرد مبتنی بر شاخص وضعیت روسازی با استفاده از داده‌های عملکرد بلندمدت روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

10.22034/road.2022.326974.2028

چکیده

بهترین روش مدیریت کارآمددر حوزه زیرساخت های حمل و نقل ، پیش بینی دقیق شرایط و عملکرد روسازی در آینده است. با کاهش دادن خطاها در تخمین خرابی روسازی، می توان با ارزیابی به‌موقع و برنامه‌ریزی دقیق، به میزان چشمگیری از نظر اقتصادی صرفه‌جویی کرد. هدف این مطالعه تحقیقاتی، ایجاد و توسعه روش محاسبه شاخص وضعیت روسازی (PCI) بر اساس داده‌های خرابی روسازی گردآوری‌شده در پایگاه داده برنامه عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) است. قالب های پیش‌ساخته نرم‌افزار اکسل جهت انتقال داده‌های خرابی از پایگاه داده‌ها و محاسبه مستقیم PCI ها برای واحدهای آزمایشی توسعه یافت استفاده شده است. منحنی اصلی عملکرد روسازی بر اساس PCI ها نیز به‌عنوان بخشی از این اقدام تحقیقاتی آنالیز و ارزیابی شده است. تحلیل نتایج داده‌های LTPP برای چند مطالعه موردی نشان داد که روش این تحقیق منطقی است و پارامتر‌های آماری نشان داد که دقت این مدل در سطح خوب تا عالی است. از مدل های PCI توسعه ‌یافته فوق می‌توان در داده‌های ورودی InfoPaveTM استفاده کرد، بدین‌صورت که استفاده کنندگان می‌توانند با نتایج این پژوهش PCI های مقاطع جاده‌ای موردنظر‌شان را محاسبه نمایند. همچنین ، توسعه مدل عملکرد مبتنی بر PCI نیز می‌تواند در نسخه‌های آینده InfoPaveTM اضافه گردد. با اینکه پژوهش حاضرمقاطع مربوط به روسازی آسفالتی را بررسی کرده است، ولی روش آن را می‌توان به قطعه‌راه‌های آزمایشی با روسازی بتنی نیز تعمیم داد. نتایج نشان داد که مدل توسعه داده شده ارتباط نزدیکی با مقادیر مشاهده شده دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی عملکرد شبکه روسازی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها