طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/road.2022.320106.2008

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل با استفاده از تکنیک نقشه مفهوم برند می باشد. شناسایی شیوه ارزشگذاری و شکل گیری مفاهیم مرتبط با مفهوم برند در ذهن مشتریان، راهنمایی برای دستیابی به این هدف است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان این دو برند بیمه در شهر تهران هستند و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی یا ترکیبی است. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه تا رسیدن به حد کفایت نظری بوده است و از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در مرحله دوم به روش خود ارزیابی بوده است و با استفاده از روش نقشه مفهومی برند تحلیل شده است. در نتیجه این مطالعه، نقشه نهایی مفهوم برند بیمه حمل و نقل ایران با تعداد ده تداعی اصلی شامل: کشور ایران، خطر، پول، دولتی بودن، آتش سوزی، مرگ، نمایندگی، سیستم سنتی، قدمت و حادثه و همچنین نقشه نهایی مفهوم برند بیمه حمل و نقل پاسارگاد نیز با تعداد ده تداعی اصلی شامل: دیعه، خطر، پول، هزینه، رانندگی، بیمه برتر، بانک پاسارگاد، جدید بودن، خصوصی بودن و نگرانی ترسیم شدند.

کلیدواژه‌ها