عوامل تصادفات در قوس های افقی در جاده های برون شهری دو خطه (مطالعه موردی: محور یاسوج به بابامیدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

10.22034/road.2022.325059.2022

چکیده

تصادف در محل قوس های افقی اغلب شامل یکی از حالات خارج شدن وسیله از راه و برخورد با موانع حاشیه راه، از دست دادن کنترل و غلتیدن به بیرون، برخورد شاخ به شاخ و یا پهلو به پهلو است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تصادفات در قوس های افقی در راه های دو خطه برون شهری در محور یاسوج به بابامیدان می باشد. این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق محورهای یاسوج به بابامیدان در مقطع زمانی سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است . روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، متنی و میدانی بوده و همچنین با استفاده از مصاحبه های اکتشافی با افراد متخصص، خبره و همچنین مهندسین ، مشاوران و همچنبن تنظیم و تهیه پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده که عوامل خارج شدن وسیله از راه و برخورد با موانع حاشیه توان تبیین واریانس تصادفات در قوس های افقی را به میزان 47 درصد ، عامل از دست دادن کنترل و غلتیدن به بیرون به میزان 23 درصد و برخورد شاخ به شاخ و یا پهلو به پهلو به میزان 19 درصد و نهایتا طراحی ناسازگار با انتظارات راننده در مورد شدت درجه قوس توان تبیین واریانس تصادفات در قوس های افقی را به میزان 25 درصد دارا هستند.

کلیدواژه‌ها