شناسایی و اولویت بندی اقدامات کاهنده شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن با به‌کارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (موردمطالعه: سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاری

10.22034/road.2022.347657.2058

چکیده

چکیده

امروزه اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باهدف حرکت به سمت شناسایی رفع نقاط پرحادثه در جاده‌های مواصلاتی و ایجاد نقطه امن در جابه‌جایی کالا و مسافر و جلوگیری از اتلاف منابع انجام می‌شود. خط‌مشی یعنی مسیری برای حرکت و منظور از اجرای خط‌مشی، فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم آن را به انجام می‌رساند. اقدامات متعددی منجر به کاهش شکست در اجرای خط‌مشی سازمان می‌شود. در این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی این عوامل پرداخته شده است. این پژوهش کاربردی و از حیث راهبرد، پیمایشی است. جامعه تحقیق را 12 نفر از مدیران سازمان تشکیل داده‌اند که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه است و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک FMEA و رویکرد تلفیقی AHP و TOPSIS فازی استفاده شده است. بر اساس یافته‌ها اقدامات مؤثر در کاهش شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری عبارت‌اند از: برون‌سپاری، توجه به نیازها و شرایط هر منطقه در مرحله تدوین خط‌مشی‌ها، آموزش اثربخش مجریان خط‌مشی‌ها، ایجاد انگیزه در بین مجریان خط‌مشی‌ها. باتوجه‌به یافته‌های تحقیق لازم است که سازمان بیش‌ازپیش با برنامه‌ریزی دقیق و تغییر رویکرد مدیران نسبت به ایجاد و تقویت ساختار واحدها توجه نماید.

کلیدواژه‌ها