ارزیابی توسعه پایدار ایستگاه راه آهن تهران با رویکرد توسعه حمل و نقل محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین

10.22034/road.2022.326039.2026

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین توسعه ایستگاه راه آهن تهران با رویکرد توسعه حمل و نقل محور به عنوان رویکردی نوین در توسعه شهری و اهداف توسعه اقتصادی است. این تحقیق یک پژوهش کاربردی از جنس تحقیقات توصیفی و داده‌های آن کمی است. جامعه آماری این پژوهش 158 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران 112 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏های استاندارد استفاده گردیده که توسعه حمل و نقل محور و اهداف توسعه اقتصادی را تحت پوشش قرار داده است. جهت آزمون فرضیه‏ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد بین توسعه ایستگاه راه آهن تهران مبتنی بر رویکرد توسعه حمل و نقل محور و افزایش اشتغال، توسعه حمل و نقل، افزایش عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی رابطه معناداری وجود دارد. با انجام آزمون رتبه‌بندی فریدمن نیز مشخص شد از میان این عوامل، کاهش هزینه‏های حمل و نقل عمومی بالاترین رتبه را داراست.

بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت که رویکرد توسعه حمل و نقل محور می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه ایستگاه راه آهن تهران محسوب شده اهداف توسعه اقتصادی آن را نیز مورد پشتیبانی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها