بررسی فناوری‌های صنعت چهار در حمل و نقل دریایی :تحلیل هم واژگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشیار بخش مدیریت ، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

4 استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز، ایران

10.22034/road.2022.336322.2036

چکیده

صنعت چهار یک موضوع تحقیقاتی جدید است که سال‌های اخیر مورد توجه جهانی قرار گرفته است. با توجه به تاثیر فناوری‌های صنعت چهار/ دیجیتال در حمل و نقل دریایی و افزایش انتشار مقالات مربوطه، هدف اصلی این پژوهش شناخت فناوری‌های صنعت چهار و کاربرد آن در حمل و نقل دریایی با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه هم واژگانی است. در این راستا تولیدات علمی این حوزه پژوهشی ترکیبی در دوره زمانی سال‌های 2000 الی 2021 از بانک اطلاعاتی وب آو ساینس استخراج و با استفاده از نرم افزار ووس ویویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش صنعت چهار در حوزه حمل و نقل دریایی، علمی جدید و نوظهور است که بطور میانگین در سالهای 2016 شکل گرفته است. علاوه بر این، در خصوص فناوری‌های صنعت چهار زمینه دریایی، فناوری‌های داده‌های کلان و هوش مصنوعی بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. این درحالی است که پژوهش‌های محدودی به فناوری تولید افزوده اختصاص داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها