شناسایی و تحلیل ریسک‌های طراحی سازه‌های کابلی سریع الاحداث با روش مرتب کردن و نمره‌دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران

2 مهر البرز

10.22034/road.2022.337316.2039

چکیده

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ابعاد پروژه است. مدیریت ریسک شامل بخش‌های مختلفی ازجمله برنامه‌ریزی، شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک می‌شود. در پروژه‌های ساخت‌وساز با توجه به اینکه روند اجرای پروژه پیش از شروع مشخص است، ابتدا ریسک‌های پروژه شناسایی‌شده تا در صورت مواجهه با آن‌ها حین اجرا، اقدامات اصولی و کارآمدی صورت پذیرد. در پروژه‌های تحقیق و توسعه؛ مدیریت ریسک به‌منظور بهبود روند اجرای پروژه، مدیریت هزینه‌ها، افزایش سودمندی پروژه استفاده‌شده و به‌عنوان یک ابزار علمی و تأثیرگذار برای کاهش ریسک و زیان کارایی دارد. یکی از روش‌های متداول شناسایی ریسک استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان و تیم پروژه است. این پژوهش به شناسایی ریسک‌های فاز طراحی پروژه تحقیق و توسعه طراحی سازه کابلی سریع الاحداث می‌پردازد، برای این منظور 313 ریسک شناسایی‌شده در هشت گروه ریسک‌های اجرایی کلی، سازه‌ای، مکانیکی، ژئوتکنیک و پی، الکترونیکی و متالوژی دسته‌بندی گردید، سپس سه طرح پیشنهادی با توجه به ارزیابی شدت اثر و احتمال ریسک‌ها توسعه داده شد و هشت طرح حاصل گردید. با توجه به نتایج حاصل از ریسک‌ها این هشت طرح با هشت معیار سریع الاحداث بودن، پرتابل بودن، نفر نصب بودن، سهولت طراحی، سهولت اجرا، سهولت تعمیر و نگهداری، سهولت حمل‌ونقل، هزینه ساخت به روش‌های نمره‌دهی و مرتب‌کردن مقایسه گردید، این دو روش از قدیمی‌ترین روش‌های انتخاب چندمعیاره هستند، در روش نمره‌دهی رنج نمره در اختیار خبرگان است اما در روش مرتب کردن طرح‌ها به ترتیب قرار می‌گیرند. درنهایت طرح‌های برگزیده با توجه به پارامتر تأثیرگذار طول دهانه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها