ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی وسایل نقلیه در سیستم‌های انبار متقاطع چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله، بر روی زمانبندی وسایل حمل و نقل در یک مدل جامع تمرکز دارد. هدف از این تحقیق بررسی حوزه‌ای از مدیریت عملیات در سیستم‌های انبار متقاطع شامل ورود و خروج کامیون‌ها، دریافت و حمل اقلام از انبارها است. یک مدل چند هدفه با اهداف کمینه کردن مجموع هزینه‌های عملیاتی به همراه بیشترین توان عملیاتی سیستم انبار متقاطع و مجموع کل زمان عملیات‌ها ارائه شده است. هم‌چنین به‌منظور نزدیکی هر چه بیشتر مدل با شرایط واقعی، انبار متقاطع چندگانه فرض شده است. مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط با اهداف چندگانه برای زمانبندی باراندازها با توجه به محدودیت در ظرفیت پیشنهاد شده و به‌منظور حل مدل ارائه شده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب کنترل شده استفاده شده است. هدف از طراحی روش فوق، دستیابی هر چه بیشتر به جواب‌های بهینه سراسری یا پارتو است. جهت همگرایی سریع‌تر الگوریتم از روش تاگوچی برای تنظیم پارامترها استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از حل مدل ارائه و تفسیر شده است.

کلیدواژه‌ها