زمین‌شناسی محور جاده‌ا‌ی هراز در استان مازندران با تاکید بر شناسایی مخاطرات طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

2 مرکز تحقیقات راه،مسکنو شهرسازی

چکیده

محور جاده‌ای هراز یکی از مهم‌ترین و پر ترددترین مسیرهای حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور در استان مازندران است. ویژگی‌های زمین شناسی این مسیر بسیار متنوع و مستعد وقوع انواع مخاطرات مرتبط با ویژگی‌های زمین‌شناسی است این ویژگی یکی از مهمترین مطالعات در احداث، نگهداری و ترمیم سامانه‌ها‌ی حمل و نقل است. مطالعات انجام یافته قبلی از دیدگاه‌های مختلف و با تاکید بر مخاطرات طبیعی مسیر انجام یافته و در اغلب آنها، بررسی دقیق ویژگی‌های زمین شناسی مسیر کمتر مورد توجه بوده و به صورت خیلی خلاصه و با تاکید بر گروهی از مطالعات دیگر انجام یافته است. با توجه به اهمیت ویژگی‌های زمین‌شناسی مسیر و نقش بسیار مهم آن در وقوع مخاطرات طبیعی، زمین‌شناسی مسیر با تاکید بر مخاطرات که از آن متاثر است، در دو مرحله انجام شد.
در مرحله اول با پیمایش مسیر بر روی نقشه‌های زمین‌شناسی در محیط نرم‌افزاری GIS، ویژگی‌های مسیر توصیف گردید و در مرحله دوم بازدیدهای میدانی در نقاط خاص زمین شناسی انجام یافت. سنگ آهک، مارن، ماسه سنگ، و شیل و رسوبات رودخانه‌ای بخش اعظمی از رخنمون‌های حاشیه جاده را می‌سازند. در جمع بندی مطالعات انجام یافته یک نقطه با خطر زمین لغزش کم، 23 نقطه دارای خطر متوسط، و 30 نقطه با خطر بالا شناسایی شدند. با استفاده از داده‌های موجود آماری و داده‌های حاصل از مشاهدات میدانی و پردازش آنها در محیط نرم‌افزاری، از نقطه نظر مخاطرات تهدید‌کننده مسیر، 275 نقطه از مسیر در شش پهنه پرخطر مورد بررسی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها