تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

بخش حمل و نقل شهری یکی از بخشهایی است که علاوه بر اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی، در توسعه و رشد سایر بخش های اقتصاد شهری نقش بسزایی دارد به گونه ای که در شهرهای کشورهای در حال توسعه اغلب بین 15 تا 25 درصد بودجه، بین 8 تا 16 درصد درآمد خانوارها و بیش از 33 درصد سرمایه گذاری ها در زیرساخت های شهری در بخش حمل و نقل صورت می گیرد. هر چقدر حمل و نقل تأثیر مثبت و فزاینده‌ای بر اقتصاد شهری داشته باشد دارای تأثیرات منفی از جمله افزایش هزینه‌های ناشی از آلودگی زیست محیطی شهر، هزینه های ناشی از تصادفات و همچنین هزینه های ناشی از اتلاف سوخت می باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل جایگاه حمل و نقل بر اقتصاد شهری و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و داده های واقعی مستخرج از منابع سازمانی در شهر گرگان صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که هر روزه حدود 107465 لیتر بنزین بالغ بر2/75 میلیارد ریال از منابع ملی هدر می رود. همچنین هزینه های حاصل از تصادفات خسارتی معادل 9/2 میلیارد ریال در سال می باشد. حمل و نقل شهری سالانه 40583 کیلوگرم انواع آلاینده های زیست محیطی تولید می کند از سوی دیگر در بخش حمل و نقل در شهر گرگان تعداد 18678 نفر اشتغال دارند. در نهایت توسعه حمل و نقل عمومی در شهر گرگان توانسته است تا 16% باعث کاهش هزینه های ماهانه اقشار کم درآمد شود.

کلیدواژه‌ها