فرموله سازی استاندارد داده‌های اینترلاگینگ به روش RailML مطالعه موردی ایستگاه زواره محور تهران- بافق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران

2 دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

در صنعت ریلی به منظور کاهش هزینه‌های مهندسی سیستم های اینترلاکینگ نیاز به ساده سازی تبادل اطلاعات فنی بین سهامداران وجود دارد. RailML یک ابزار IT متن باز است که هدف آن استاندارد سازی تبادل داده‌ها در فرآیندهای ریلی مختلف است.. فقدان استاندارد‌هایی برای ساختارها و پروتکل‌های داده‌ها نیاز به طراحی و نگهداری چندین واسط بین برنامه های کاربردی را ایجاد می‌کند. این رویکرد ناکارآمد، زمان بر و هزینه بر است. الزامات مختلف و نواحی جدید اینترلاکینگ مانع اتوماسیون کامل زنجیره طراحی مهندسی می‌شود. RailML بر اساس زبان نشانه گذاری قابل توسعه است و از طرح XML برای تعریف ساختار تبادل داده جدید برای تعامل داده‌ها میان برنامه‌های کاربردی راه آهن استفاده می‌کند. در این مقاله از زبان نشانه گذاری استاندارد RailML به عنوان اساس و فرمت تبادل برای فرموله سازی مسیرهای ایمن ایستگاه زواره محور تهران – بافق استفاده شده است. که از فرموله سازی مسیرهای ایمن آن در طراحی و تست می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها