دوره و شماره: دوره 27، شماره 101، دی 1398، صفحه 1-200 
11. ارایه مدل پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی شهری

صفحه 145-159

محمدمهدی حیدری؛ میلاد عقیلی لطف؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی