دوره و شماره: دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 1-250 
11. راهکارهای هوشمند کاهش تصادفات ثانویه در جاده‌ها

صفحه 161-174

10.22034/road.2021.156623.1780

آرمین سپهری راد؛ آرمان صفارزاده؛ محمود صفارزاده