دوره و شماره: دوره 25، شماره 92، آذر 1396، صفحه 1-80 
2. بررسی تأثیر کاربرد آسفالت بازیافتی بر مقاوت لغزندگی رویه راه

صفحه 11-18

حمیدرضا بهنود؛ مهرداد کیهانفر؛ علی عبدی کردانی


5. برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

صفحه 45-60

علیرضا رشیدی کمیجان؛ نسیبه جمشیدی