نویسنده = امین فرج اللهی
ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی نانورس و گیلسونایت

دوره 31، شماره 117، آبان 1402، صفحه 31-44

10.22034/road.2023.181384

حامین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ سارا چوبدار


ارزیابی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی SBR و نانورس

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 301-320

10.22034/road.2023.165427

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی


اثر لیگنین و روغن سویا بر خصوصیات رئولوژیکی قیر

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 261-276

10.22034/road.2022.159684

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی