نویسنده = فاطمه ملایی یزدان آباد علیا
شبیه‌سازی سیستم اتوماتیک ترمز قطار جهت توقف دقیق در ایستگاه‌های متروی دارای درب محافظ سکو

دوره 30، شماره 113، آبان 1401، صفحه 227-240

10.22034/road.2022.302120.1981

ستار یوسفی دیبازر؛ محمدعلی صندیدزاده؛ فاطمه ملایی یزدان آباد علیا