نویسنده = �������� �������������� ��������
مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

هادی گنجی


مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 69-80

هادی گنجی زهرایی