نویسنده = محمد مهدی خبیری
بررسی تاثیر مشخصه‌های فنی مصالح سنگی بر میزان تراکم لایه‌ی اساس به روش سطح پاسخ

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 147-164

10.22034/road.2022.357646.2079

میلاد راستی؛ محمد مهدی خبیری؛ مجتبی رجبی بهاءآبادی