نویسنده = ������������ ��������
ارایه مدلی موثر به منظور استخراج دانش از اطلاعات دوربینهای پلاکخوان

دوره 25، شماره 92، آذر 1396، صفحه 1-9

اکبر اختیاری؛ مهدی فقیهی؛ سمیه علیزاده