نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی معابر کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.311519.1986

مهدی خداداد


ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه معابر کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/road.2022.343492.2051

فاطمه عزیزی؛ اعظم مرادی؛ مهدی خداداد


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حمل ونقل روستایی شهرستان کرمان‌ با رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.345408.2053

مهدی خداداد؛ فضل اله اسمعیلی


تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 85-94

10.22034/road.2021.90591

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ مریم شیراوند