نویسنده = ���������� ��������
مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در فرض تاخیر و ورود خسارت به بار و مسافر

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 125-134

جواد شمسی؛ محسن سینائی جدیدی؛ سید محمد صادق حسینی