نویسنده = ������ �������� �������������� �������� ������
عوامل موثر جهت پیشگیری از ادعاهای پیمانکاری در فهرست بهای راه و باند فرودگاه 1397 با نگاه مدیریت هزینه در ساخت

دوره 28، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 183-195

محمد علی تقی زاده شیرازی؛ رامین طباطبایی میرحسینی