نویسنده = فضل اله اسمعیلی
مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه 7 شهرتهران)

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 265-276

10.22034/road.2023.357306.2090

فضل اله اسمعیلی؛ جواد حاجی علیزاده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ امیرمسعود قارونی


تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 85-94

10.22034/road.2021.90591

فضل اله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ مریم شیراوند