نویسنده = ���������� ������ ���������������� ������������