نویسنده = عطا آقایی‌آرایی
بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 51-68

ایرج رحمانی؛ عرفان صادقی؛ محمدرضا نیکودل؛ عطا آقایی‌آرایی