نویسنده = �������������� ��������
تدوین چک لیست بازرسی چشمی سریع پل‌ها برای ارزیابی ریسک‌های امنیتی

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 173-196

10.22034/road.2021.314358.1990

مهدی دزفولی نژاد؛ رضا رؤفی؛ احمد دالوند