نویسنده = ابوالفضل خسروی
بررسی نقش فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان خطوط هوایی ماهان

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 239-252

10.22034/road.2022.315309.1998

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ علیرضا سالاری کوه فینی؛ سمیه رضی محب سراج


طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 245-260

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر