کلیدواژه‌ها = خرابی روسازی
پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

Mohsen Mostafa؛ آیدین پارساخو


ارزیابی انواع خرابی‌ها در روسازی معابر روستایی و عوامل موثر بر آن- نمونه موردی: استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/road.2024.434250.2235

محسن عموزاده عمرانی؛ علی حسن نژاد اسفندانی


پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگل‌داری شصت کلاته گرگان

دوره 28، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 141-154

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو