کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعامل بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در چارچوب یک مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 189-208

10.22034/road.2023.377291.2123

شعله باقری پرمهر؛ سمیه شاه حسینی؛ یاسمن کمال آبادی