کلیدواژه‌ها = ماتریس هم‌رخداد سطوح خاکستری
آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 69-82

10.22034/road.2022.110866.1670

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا