کلیدواژه‌ها = مخلوط­های آسفالتی با استخوان­بندی سنگدانه­ای (SMA)
آنالیز حساسیت و ارایه مدل ریاضی برای تعیین درصد قیر بهینه در آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای

دوره 25، شماره 93، دی 1396، صفحه 1-20

پوریا اسلامی شهربابکی؛ حامد خانی‌سانیج؛ محمدمهدی خبیری