کلیدواژه‌ها = تکنیک دلفی فازی
ارائه الگویی جهت ارزیابی و انتخاب شبکه تأمین پایدار در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315315.1999

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ احد عرب؛ سمیه رضی محب سراج