کلیدواژه‌ها = الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی
رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی زیست‌محیطی )مطالعه موردی: بخش حمل‌ونقل ریلی کشور(

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 189-198

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان‌زاد