کلیدواژه‌ها = پارکینگ
مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه 7 شهرتهران)

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 265-276

10.22034/road.2023.357306.2090

فضل اله اسمعیلی؛ جواد حاجی علیزاده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ امیرمسعود قارونی


ارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکی

دوره 29، شماره 107، تیر 1400، صفحه 63-78

10.22034/road.2021.103504

محمد اکبری؛ عبدالرحمن مصطفائی؛ فاطمه نجیبی؛ مهدی صمدی فرد