کلیدواژه‌ها = تخلفات
تحلیل عوامل اثر گذار بر تخلفات رانندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

امیر بابایی


بررسی تأثیر اجرای طرح‌های ترافیکی بر میزان تخلفات و تصادفات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.411211.2190

شهاب حسن پور؛ بهزاد درآینده؛ فرهاد حدادی